Splošni pogoji poslovanja


1 Uvodne določbe

1.1 Splošni pogoji poslovanja se uporabljajo pri vseh storitvah, ki jih ponuja podjetje Esnet, Špela Vidic s. p., s sedežem na naslovu Aljaževa ulica 7, 4248 Lesce (v nadaljnjem besedilu: avtor) oziroma pri vseh pravnih in poslovnih odnosih med avtorjem in naročnikom, razen kadar se avtor in naročnik v pisni obliki dogovorita za uporabo drugačnih pogojev poslovanja. Splošni pogoji poslovanja so temelj vseh pogodb, ki jih skleneta avtor in naročnik.

1.2 Pri naročilu po e-pošti ali telefonu velja, da je naročnik te splošne pogoje prebral in se z njimi v celoti strinja.


2 Avtor, naročnik in storitev

2.1 Avtor je podjetje Esnet, Špela Vidic s. p., s sedežem na naslovu Aljaževa ulica 7, 4248 Lesce.

2.2 Naročnik je pravna ali fizična oseba, ki naroči avtorjeve storitve in ji avtor ponudi storitve iz svoje dejavnosti.

2.3 Storitev je lektorska, prevajalska ali druga (npr. tehnično oblikovanje, tisk in vezava itd.) storitev, ki jo avtor opravi za naročnika.


3 Ponudba, naročilo, sprememba ali preklic naročila

3.1 Cene in ostali pogoji, objavljeni na spletni strani avtorja, so zgolj informativni in avtorja v ničemer ne zavezujejo.

3.2 Informativna ponudba: obiskovalec spletne strani avtorja lahko prek spletnega obrazca pošlje povpraševanje oziroma naroči informativno ponudbo. Za izdelavo informativne ponudbe je treba avtorju dostaviti naslednje podatke: vrsto storitve (lektura, prevod, tehnično oblikovanje, tisk in vezava itd.), obseg besedila, želen rok izdelave in svoje kontaktne podatke.

Povpraševanje oziroma informativna ponudba, ki jo na podlagi povpraševanja pripravi avtor, je za avtorja nezavezujoča in ne pomeni naročila storitve.

3.3 Naročilo: uradno naročilo je naročilo, ki ga naročnik pošlje avtorju prek e-pošte, po faksu ali po pošti ali vnaprejšnje plačilo storitve v roku in pod pogoji, ki so navedeni v ponudbi (običajno v obliki predračuna).

Uradno naročilo

Če je naročilo oddano po telefonu, ga mora stranka najpozneje ob predložitvi gradiva za lektoriranje, prevajanje, tehnično oblikovanje, tisk in vezavo ali katero koli drugo storitev avtorja potrditi pisno po e-pošti ali faksu.

Če storitev ni plačana v roku, navedenem v ponudbi, ali naročilnica ni poslana, se šteje, da ni bila naročena.

3.4 Pogodba med naročnikom in avtorjem je sklenjena, ko avtor pisno, tj. po elektronski pošti ali faksu, potrdi uradno naročilo naročnika.

3.5 Sprememba in odpoved naročila: naročnik lahko spremeni ali odpove naročilo po elektronski pošti ali telefonu v 1 (eni) uri po oddaji uradnega naročila (glejte odstavek 3.3).

Vsaka poznejša odpoved ali sprememba naročila je možna le, če naročnik avtorju poravna vse nastale stroške. Celotno ali delno opravljeno delo se naročniku zaračuna sorazmerno z nastalimi stroški.

Sprememba naročila šteje za novo naročilo, ki mora biti oddano kot uradno naročilo v skladu s točko 3.3.


4 Pravice in obveznosti avtorja in naročnika

4.1 Avtor se obvezuje, da bo vse naročene storitve opravil kakovostno oziroma po svojih najboljših močeh, znanju in sposobnostih ter v skladu z naročnikovimi navodili in v dogovorjenem roku. V primeru kakršnega koli razloga za zamudo pri dostavi avtor obvesti naročnika.

Avtor ne prevzema nobene neposredne ali posredne odškodninske odgovornosti zaradi napak v opravljenih storitvah.

4.2 Rok dostave se določi ob prejemu gradiva. Dnevna prevajalska norma je 6 avtorskih strani. Dnevna lektorska norma je 15 do 20 avtorskih strani. Dan prevzema in dan oddaje gradiva, konec tedna in prazniki niso všteti v dnevno normo.

4.3 Vsi dogovorjeni datumi in ure za dokončanje in dostavo storitev avtorja so zgolj okvirni. Zaradi kakršnekoli zamude pri dostavi gradiva naročnik ne more zavrniti dostave ali izvedbe storitve in preklicati pogodbe.

Avtor v nobenih okoliščinah ni odgovoren za posledice kakršnekoli zamude v dostavi ali izvedbi storitve.

4.4 Opravljena storitev se naročniku dostavi v enem izvodu po elektronski pošti, na elektronskem mediju ali natisnjeno. Če ni dogovorjeno drugače, avtor gradivo dostavi po elektronski pošti.

4.5 Naročnik je dolžan izvorno besedilo poslati v elektronski obliki oz. formatu, ki ga je mogoče urejati, sicer avtor za izgubo prvotne oblike po opravljeni storitvi ne odgovarja.

4.6 Avtor jamči za varovanje uradnih in poslovnih skrivnosti naročnika v dostavljenih izvirnikih, ustnih pojasnilih in pisnih besedilih ter jih nikakor ne sme razkrivati tretjim ali nepooblaščenim osebam. Avtorju je dovoljeno, da svojim podizvajalcem (prevajalcu, lektorju) posreduje le tiste informacije, ki jih potrebujejo pri svojem delu.

4.7 Če besedilo, ki je predmet pogodbe, vsebuje nenavadne izraze, neznane kratice oz. okrajšave, težje razumljive strokovne termine ali že uveljavljene izraze, ali oblikovne posebnosti, ki jih mora avtor upoštevati, se naročnik zaveže, da bo, če bo avtor to zahteval, imenoval osebo za stike, na katero se bo avtor obrnil za pojasnila, pridobitev terminološkega glosarja ali dodatne literature oz. ustreznega gradiva ali navodil, sicer bo avtor uporabil referenčno gradivo, ki mu je dostopno, in besedilo lektoriral, prevedel, tehnično oblikoval oz. natisnil in vezal po lastnem znanju in vedenju. Če naročnik svoje obveznosti ne izpolni, se vse pritožbe zaradi neustrezne rabe terminologije oz. neustreznega oblikovanja ali tiska in vezave zavrnejo.


5 Cene, popusti in plačilni pogoji

5.1 Cene, objavljene na spletni strani avtorja, so zgolj informativne in avtorja ne zavezujejo. Dejanske cene storitev avtorja se lahko razlikujejo od objavljenih cen glede na stopnjo zahtevnosti ali nujnosti besedila, ki ju določi odgovorna oseba avtorja ob pregledu besedila.

5.2 Cene lektoriranja in prevajanja veljajo za eno (1) avtorsko stran (1500 znakov brez presledkov), cene za tehnično oblikovanje ter tisk in vezavo pa se določijo na podlagi dolžine besedila. Pri tehničnem oblikovanju so v ceno vključeni naknadni popravki, če je prišlo do napak pri oblikovanju. Upoštevajo se le napake, skladne z navodili za urejanje posamezne fakultete. Naročnik do estetskih ipd. popravkov, ki jih navodila fakultete ne zahtevajo oziroma avtorju niso znani, ni upravičen, razen če je ob naročilu dogovorjeno drugače.

5.3 Za zahtevnejša besedila se po predhodnem dogovoru z naročnikom zaračuna dodatek za zahtevnost. Stopnjo zahtevnosti določi odgovorna oseba avtorja po pregledu besedila, ki naj se prevede, lektorira oziroma tehnično oblikuje.

Za zahtevnejša besedila se po predhodnem dogovoru s stranko zaračuna dodatek za zahtevnost.

5.5 Stalnim strankam lahko avtor v skladu z dogovorom ali pogodbo o dolgoročnem sodelovanju odobri redni popust.

5.6 Za večje količine ali ponavljajoča se besedila lahko avtor odobri količinski popust, kar pa ne velja samodejno tudi za naslednja naročila. Popusti se ne seštevajo in se priznavajo sproti, za vsako storitev posebej.

5.7 Cena velja za prvotni obseg besedila. Če naročnik besedilo naknadno spreminja, dodaja ipd., se dodatne storitve zaračunajo dodatno.

5.8 Naročnik storitev poravna pred začetkom izvajanja naročila. Besedilo prejme takoj po poravnanem plačilu oziroma po prejetem potrdilu o plačilu. Pravne osebe lahko storitev, po predhodnem dogovoru z avtorjem, poravnajo tudi po opravljeni storitvi na podlagi izdanega računa. Rok plačila je naveden na računu.

5.9 Če obstaja dvom o plačilni sposobnosti naročnika, naročilih večjega obsega, naročilih tujih naročnikov, ob prvem sklenjenem poslu in v drugih primerih, kadar avtor meni, da je to potrebno, ima avtor pred začetkom izvajanja naročila pravico od naročnika zahtevati predujem ali plačilo vnaprej. Za nepravočasna plačila si avtor pridržuje pravico do obračunavanja zakonitih zamudnih obresti. Če naročnik v roku 8 dni po prejemu opomina svojih obveznosti ne poravna, lahko avtor uporabi vse zakonske ukrepe za izterjavo dolga.


6 Reklamacije

6.1 Morebitna reklamacija se upošteva, če je bila posredovana v pisni obliki s priporočenim pismom ali po elektronski pošti najpozneje v 8 dneh od dneva opravljene storitve. Če naročnik zakonsko določen rok za vložitev reklamacije zamudi, avtor reklamacije vsebinsko ne obravnava. Upošteva se ena reklamacija za posamezno naročilo.

6.2 Reklamacija je neupravičena, če naročnik po opravljeni storitvi gradiva spreminja. Za napake, ki so nastale zaradi naročnikovega naknadnega posega v lektorirano, prevedeno, tehnično oblikovano, natisnjeno ali vezavo gradivo, avtor ne odgovarja. Reklamacija je prav tako neupravičena, če jo želi naročnik uveljavljati za storitve, ki niso bile naročene oz. so bile naročene nepopolno (npr. oblikovanje tabel in slik, če to ni predpisano v navodilih za oblikovanje posamezne fakultete in naročnik posebnih želja ni posredoval avtorju ob naročilu).

6.2 Reklamacijski zahtevek mora vsebovati podatke o naročilu, eksplicitno navedene pripombe in pojasnjene popravke, ki zadevajo naročeno storitev. Pri upravičenem ugovoru (po presoji in podanem mnenju izvajalca storitve) se naročniku v dogovorjenem roku dostavi izboljšan in dopolnjen izdelek ali pa se mu v skladu z dogovorom izstavi dobropis.

6.3 Avtor ne jamči za kakovost storitev, ki jih na izrecno željo naročnika opravi v neprimerno kratkem roku.

6.4 Če naročnik ni izrecno prepovedal, ima avtor pravico navesti naročnikovo ime ali njegov logotip v svojih referencah. Avtor vse pridobljene podatke o naročnikih varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov.


7 Avtorske pravice

7.1 Dokler storitev ni v celoti poravnana, so vse datoteke v skladu z veljavnim zakonom o intelektualni lastnini avtorjeva last. Po plačilu računa vse avtorske pravice pripadajo naročniku. Avtor nikakor ne prevzema odgovornosti za kršenje materialnih avtorskih ali moralnih avtorskih pravic tretjih oseb. Ob morebitnem neplačilu je vsaka uporaba, predstavitev, delna ali celotna reprodukcija gradiva nezakonita.


8 Končne določbe

8.1 Besedilo v navedenih splošnih pogojih poslovanja je za pogodbeni stranki zavezujoče.

8.2 Za vse morebitne spore, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Kranju.